Normes Sant Jordi FEV 2019

1. L’equip de coordinació realitzarà un dossier amb tota la programació de la trobada i totes les persones responsables que hi participen han de portar-ho imprès i llegir-ho abans d’acudir a l’activitat.

2. Totes les activitats tindran relació en base dels objectius que es plantegen prèviament per a l’activitat.

3. La participació en les activitats no és optativa, en cas de tindre un problema, que no siga indisposició, i no permeta la realització d’una activitat puntual es comunicarà a la coordinació per a facilitar la participació de la persona implicada.

4. Per a facilitar la coordinació i assegurar la consecució d’objectius haurem de respectar les assignacions d’explicació d’activitats a cada grup (persones responsables) i les divisions en grups d’activitats (persones participants).

5. Hi ha un horari planejat des de l’organització, i caldrà respectar-lo per part de totes les persones participants. La coordinació corresponent serà qui vetlle pel correcte desenvolupament de l’horari.

6. L’hora de silenci serà a les 00.00. A partir d’aquest moment només es permetrà, a les persones participants, parlar dins de les tendes en to baix, llevat que l’activitat nocturna tinga un horari diferent.

7. En acabar les activitats realitzarem sempre una batuda, per a deixar el lloc en millors condicions que en les qual ens ho hem trobat (Baden Powell). És necessari la recollida després de cada activitat, sense postposar-se per a una “gran batuda”.

8. Al final de cada activitat el material utilitzat s’haurà d’emmagatzemar correctament.

9. En les activitats federatives, totes les persones responsables ho som de totes les persones participants. En el cas que una persona participant no atenga als advertiments, caldrà avisar a les persones responsables del seu agrupament.

10. No es podrà participar en activitats federatives sense responsables assignats. Serà condició indispensable posseir l’autorització de la persona que ostente la seua tutela legal. A més de disposar de la documentació apropiada, com la fitxa d’inscripció, la targeta Sanitària original i DNI en cas de majors de 14 anys. La documentació de cada participant estarà en possessió de la seua persona responsable. Les persones participants han d’estar inscrites en el CUDU o tindran una assegurança civil i d’accidents adequada per a la activitat.

11. Les persones responsables i el personal de l’organització no podrem fumar durant les activitats. Pel que fa al temps lliure, mai davant de les persones participants, només en els llocs habilitats per a açò i sempre cuidant els riscos d’incendi de la zona.

12. Les persones participants no podran fumar, en cas de trobar algú fumant, es parlarà amb les seues persones responsables, els quals es faran responsables d’eixe persona. Es conscienciarà dels riscos d’incendi en la zona.

13. Durant tot el Sant Jordi les persones participants, responsables ni el personal de l’organització no podran consumir cap beguda alcohòlica ni substàncies psicotròpiques o estupefaents.

14. Si per causa de les normes 11, 12 o 13 es provocara un accident, la responsabilitat recaurà sobre la coordinació d’agrupament corresponent.

15. A fi de facilitar l’aprofitament i el gaudi de l’activitat i de la natura, les persones participants no podran usar mòbils, mp3… (similars), a excepció de càmeres de fotos. En cas que alguna persona que participe en l’activitat portara un se li retirarà i decidirà la seua persona responsable quan se li retornarà. En cap cas se’ls facilitarà accés a la xarxa elèctrica per a carregar aquests dispositius.

16. Les persones responsables hauran d’evitar l’ús de mòbils davant de les persones participants, exceptuant els responsables de comunicació i coordinadors.

17. Els objectes personals seran responsabilitat del seu propietari, es prega que es tinga tota la cura possible en la seua custòdia. La FEV no es farà responsable de possibles perdudes o deterioraments .

18. No s’admeten animals.

19. El paper higiènic i les tovalloletes humides d’endreç personal o altres materials íntims que pogueren produir un embós, es llançaran a les papereres disposades a tal fi.

20. La cuina no es considera espai comú i està reservat per al personal de l’organització, per la qual cosa es prega que cap participant entre en ella a excepció de quan estiga programat col·laborar amb les seues tasques.

21. Les persones responsables de cada agrupament munten la seua tenda al costat de les seues persones participants de la seua branca, on dormiran, i hauran de controlar que es respecte el descans de la resta.

22. No s’administrarà medicaments a menors, a excepció de les medicacions cròniques o prescrites previament i serà indispensable tindre la prescrpció médica.

23. Accès només a vehicles autoritzats per la coordinació.